Prijzen en voorwaarden

Richtprijzen voor diverse Containers

Voor afstanden van meer dan 40Km is er een meerkost van 50€

 

12m³ / Ton          Steenpuin                                                                     245€

12m³ / Ton          Grond / met of zonder stenen                                     350€

 

12m³ / Ton          Snoeiafval                                                                     320€

 

12m³ / Ton          A Hout                                                                          200€

 

 

Volgende goederen vallen onder Gewicht prijs .

Hier word 125€ voor container en transport  gerekend  + het gewicht  X  de prijs :

Voor afstanden van meer dan 40Km is er een meerkost van 50€

 

B Hout                                                                                                          95€ / ton

Asbest/ Leien/ eternieten golfplaten + Big Bag Voor Asbest                  0.155€ / Kg

Big Bag voor asbest : 1m³ Of 10m³                                                          45€ of 100€ /St

 

Gyproc  -  gips - Ytong                                                                              0.195€ / Kg

 

Gemengd of Rest afval                                                                             0.195 / Kg

 

Containers mogen 4 dagen blijven staan. Indien langer gewenst kan dit op voorhand aangevraagd worden en is er een meerkost van 2.5€ per bijkomende dag.

Containers mogen max 12Ton of tot aan de rand gevuld worden.

Al onze prijzen zijn informatief en kunnen op elk moment gewijzigd worden en zijn ook excl. Btw.

  

Algemenen voorwaarden en regels

 

*Container voor steenpuin:   Hier mag enkel zuiver steenpuin, beton, pannen in gestort worden. De container mag maximum 10% tegels, porselein, zand of grond bevatten. Andere zaken horen hier niet in thuis. (BV: Asbest, Ytong, Gipskarton platen, isolatie, plastiek, ...)

*Container voor papier: Hier mag men alle soorten niet vervuild papier en karton in storten.

* Container voor zachte plastiek: De plastiek moet steeds ontdaan zijn van zand, aarde en andere onzuiverheden. Er mag geen harde plastiek in zitten, dit hoort bij het restafval.

*Container voor metalen:Hier kan men alle niet vervuilde soorten ferro- en non ferro- metalen in storten.

*Container voor grof afval:   Hier mag men alles in storten met uitzondering van Asbest houdende, toxische of giftige stoffen, oliën, Kadavers

*De container word nooit hoger geladen als de container zelf hoog is en niet zwaarder dan 12Ton.

*Het niet naleven van de regels en voorwaarden zal steeds een meerkost met zich mee brengen en de boete worden verrekend naar de klant.

 

 Factuur voorwaarden:

1) De hierna volgende algemene verkoop- en factuurvoorwaarden zijn steeds van toepassing en gaan voor op de aankoopvoorwaarden van de contracterende partijen behoudens andersluidende schriftelijke en getekende overeenkomst tussen partijen. Huidige verkoop- en factuurvoorwaarden beheersen vanaf heden de contractuele relatie tussen partijen. Voor wat in deze algemene verkoop- en factuurvoorwaarden niet voorzien is, is gewoon de wet van toepassing.

2)  Alle opmerkingen op levering van goederen, diensten of prestaties moeten, uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de rekening per aangetekend schrijven overgemaakt worden, met reden van betwisting.

3) Een eis tot schadevergoeding ingediend door de cliënt kan nooit het door DanielsCAG gefactureerd bedrag overschrijden. Dergelijke eis is alleszins niet ontvankelijk indien de niet-levering of slechts gedeeltelijke levering een gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, brand in het bedrijf of onregelmatige bevoorradingen door toeleveringsbedrijven of derden.

4) Alle betalingen moeten gebeuren binnen de gestelde termijn.

5) Indien de klant niet tijdig betaald voorzien in voorgaand artikel, is de overeenkomst tussen partijen van rechtswege beëindigd zonder mogelijkheid tot enig verhaal vanwege de cliënt opzichtens  DanielsCAG

6) Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswegenen zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het gefactureerde bedrag met een minimum van €100,00 . Een begonnen maand word aangerekend als een volle maand. Deze bedragen worden verhoogd met €10,00 na een aanmaning, €50,00 na een aangetekend maningsschrijven en €100,00 voor een brief van een advocaat en alle kosten van een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.

7) In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.